"วิชาเฉพาะแพทย์"

 

      วิชาเฉพาะแพทย์ (ความถนัดทางแพทย์) มีน้ำหนักในการสอบถึง 30 % มากกว่าทุกวิชาในการสอบเข้าแพทย์ และเป็นวิชา ที่เก็งข้อสอบยากที่สุด เพราะแนวข้อสอบสามารถออกได้หลายแบบ ชนิดที่เรียกว่า ภายในสิบปี จะให้ออกแบบไม่ซ้ำกันเลยก็ได้ ทำให้ทาง กสพท. กล้าประกาศว่า การกวดวิชา สำหรับสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ไม่จำเป็น เพราะผู้ติวจะไม่สามารถคาดหมายข้อสอบได้เหมือนกับวิชาอื่นๆ

 

 

      การติว"วิชาเฉพาะแพทย์" หรือ ความถนัดทางแพทย์  จึงต้องอาศัยผู้สอนที่มีทั้งความรู้ทางด้านการแพทย์ การใช้ภาษา และทางจิตวิทยาในคนเดียวกัน เพราะแนวข้อสอบเป็นแบบวัดไอคิว การคิดวิเคราะห์  เชื่อมโยงเหตุผล ความสามารถในการจับใจความ และ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

      Tutorsom มีประสบการณ์ตรง จากระบบมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี (คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล )  ระดับ ปริญญาโท (คณะจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา มศว.ประสานมิตร ) และเป็นนักเขียนงานวรรณกรรมซึ่งมีผลงานออกมามากกว่าสิบเล่ม 

     วิชาเฉพาะแพทย์ จึงเป็นวิชาหนึ่งที่เราเชื่อมั่นว่า มีความรู้ความชำนาญ และสามารถสอนให้นักเรียนทำคะแนนได้สูงพอที่จะสอบเข้าคณะแพทย์หรือท้นตแพทย์ เมื่อนำไปรวมกับคะแนนวิชาสามัญอื่นๆ

 

       วิชาเฉพาะแพทย์ หรือ ที่บางคนเรียกว่า วิชาความถนัดทางการแพทย์ จำเป็นต้องมี เพราะ ความรู้ความสามารถในการคิดที่เชื่อมโยง รอบคอบ มีเหตุมีผล มีไหวพริบ มองแบบองค์รวมเป็น รู้จักจับประเด็นสำคัญ  รวมไปถึงการมีจริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ถือว่า เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับวิชาชีพแพทย์ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์  จึงไม่น่าแปลกใจที่ทาง กสพท.ได้ให้น้ำหนักในการคำนวณวิชาเฉพาะแพทย์ สูงกว่าวิชาอื่นๆ

 

       เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ถ้าปล่อยให้คะแนน วิชาเฉพาะแพทย์ สูญเสียไป แม้เพียงคะแนนเดียว เพราะ เป็นวิชาที่ดูเหมือนจะยาก แต่ง่ายที่สุด ในวิชาทั้งหมดที่ใช้ในการสอบเข้าแพทย์ นอกจากนั้น ยังเป็นวิชาที่คะแนนมากที่สุดอีกด้วย  อีกทั้งเป็นวิชาที่นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนใด จังหวัดไหน มีโอกาสได้คะแนนเท่าๆกัน 

 

         จากประสบการณ์ของ Tutorsom พบว่า การเรียนแพทย์ ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะ ทั้งสถานภาพทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางครอบครัว  และทางหน้าที่การงาน  สำหรับแพทย์แล้วค่อนข้างมั่นคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับคณะอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์หรือทันตแพทย์หญิง โอกาสประสบความสำเร็จในวิชาชีพไม่ต่างจากชายเลย 

        นอกจากนั้น คณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่ไม่มีภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยเอกชนไม่สามารถเปิดได้โดยง่าย  ต่างจากคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์  ที่ปัจจุบัน มีภาคพิเศษ และ มหาวิทยาลัยเอกชน หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดหลักสูตรเต็มไปหมด  ซึ่งจะทำให้เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะมีการแข่งขันในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สูงมาก

               การแข่งขัน ในการเรียน ง่ายกว่า การแข่งขันขณะประกอบอาชีพ ดังนั้น นักเรียน ควรทุ่มเทเวลา กำลังกาย กำลังใจ ทั้งหมด ให้กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

                คนเราทุกคนมีโครงสร้างสมองเหมือนกัน  และจำนวนเซลล์ประสาทเท่าๆกัน เหมือนคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกัน  การที่นักเรียนจะเข้าใจในวิชาที่เรียนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนป้อนโปรแกรม หรือครูที่สอน  และเรามั่นใจว่า สามารถติวให้นักเรียน เข้าใจได้

 

สถานที่เรียนสะดวก โอ่โถง สอนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ไม่ใช้กระดานเขียน  ไม่ต้องจด  นั่งฟังอย่างเดียว เพราะทุกอย่างอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด ดูรายละเอียดที่นี่

 

 คลิกอ่าน ลักษณะของวิชาเฉพาะแพทย์  ที่นี่

 

กลับหน้าแรก