" กสพท "

        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

                 

                สืบเนื่องจาก การเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้แต่ละคณะ แต่ละสถาบัน มีสิทธิรับนิสิตนักศึกษาโดยตรง ไม่ต้องผ่านทบวงมหาวิทยาลัย  ทำให้คณะแพทยศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัย เปิดสอบตรง รับตรง ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถคัดเลือกนักเรียนได้ เหมาะสมกับคณะมากกว่า การรับผ่านระบบ admission

                ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น ก็คือ นักเรียนต้องทำการสอบหลายครั้ง และต้องตระเวนสอบไปตามสนามสอบต่างๆ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา กำลังกาย และกำลังสมอง เป็นอย่างมาก รวมไปถึง ภาระหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ต้องจัดระบบการสอบเข้า ทุกๆปี  และ มีนักเรียนสละสิทธิ์ เนื่องจากสอบติดหลายสถาบันพร้อมๆกัน จำนวนมาก แม้แต่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในปีหนึ่ง เคยมีนักเรียนสละสิทธิ์ ถึงกว่า 30 คน ด้วยเหตุผลว่า สอบติดหลายแห่ง   ซึ่งทำให้นักเรียน ที่คะแนนลำดับรองๆลงไป พลาดโอกาสได้เรียนแพทย์อย่างน่าเสียดาย เพราะทางคณะไม่ได้รับสำรองไว้

                เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงเกิด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ( กสพท.) ขึ้น เพื่อให้คณะแพทย์ ทั้ง 13 สถาบัน และ คณะทันตแพทย์ 5 สถาบัน จัดสอบพร้อมกันทีเดียว ครั้งเดียว จำนวนรับประมาณ 1,500 คน/ปี  โดยนักเรียน จะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยไหน ขึ้นอยู่ลำดับคะแนน และอันดับการเลือก ( คล้ายๆกับระบบ เอนทร๊านซ์ ในสมัยก่อน )

                นอกจากนั้นจะมีวิชาเฉพาะ คือ วิชาเฉพาะแพทย์ (ความถนัดทางแพทย์)  ซึ่งให้น้ำหนักคะแนนถึง 30 % ของวิชาสอบเข้าทั้งหมด เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การจับใจความ และความมีจริยธรรม  ซึ่งวิชานี้ ทาง  www.tutorsom.com  สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะแพทย์ทุกแห่ง จะมีโควต้าพิเศษ หรือ เปิดสอบตรง เป็นการแยกออกมาต่างหากบางส่วน จากที่ กสพท. จัดสอบด้วย   ดังนั้น ในแต่ละปี จะมีนิสิต นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ รับใหม่ทั้งหมด  ประมาณกว่า 2,000 คน  ( จาก กสพท. จัดสอบ 1,500 คน )

               นักเรียนอาจจะ ไปสอบตรงนอกรอบ ของคณะแพทย์แต่ละแห่งก็ได้ โดยคอยติดตามข่าว จากเว็บไซต์ของคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนั้นๆ  แต่ ความยากในการสอบเข้า พอๆกับ การสอบ กสพท. ดังนั้น ถ้านักเรียน มั่นใจ ก็ไม่จำเป็นต้องสอบซ้ำซ้อน และ และเมื่อติดสอบตรงแล้ว นักเรียน จะต้องสละสิทธิ์ การสอบ กสพท. เพราะมิฉะนั้น จะเป็นการแย่งที่ นักเรียนคนอื่นๆ

               กสพท. เป็นองค์การที่ ทำให้ระบบการสอบเข้าแพทย์ ยุติธรรม ข้อสอบมีมาตรฐาน และเป็นความลับไม่รั่วไหล   ดังนั้น นักเรียนทุกคนมั่นใจได้ว่า ทุกคนที่จะสอบเข้าคณะแพทย์ คือคนที่เหมาะสม และ มีความสามารถจริงๆ

หมายเหตุ  รายละเอียด คณะแพทย์สถาบันต่างๆ อยู่ที่  www.tutorsom.com 

เว็บไซต์  กสพท

กลับหน้าแรก